عناوین برخی دوره ها و سمینارهای آموزشی برگزار شده

 


عناوین برخی دوره ها و سمینارهای آموزشی برگزار شده
حوزه کسب و کار:

- اصول تنظیم قراردادهای داخلی
- اصول تنظیم قراردادها EPC
- اصول تنظیم قراردادهای خرید در پروژهها
- اصول تنظیم مشارکت نامه ها و موافقتنامه های کنسرسیوم
- قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی
- نحوه حضور موفق در مناقصات
- آشنایی با قوانین و مقررات و معافیتهای مالیاتی
- آشنایی با قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی


حوزه ایمنی / HSE
- اولین و دومین سمینار سراسری تجارب موفق ایمنی در کارگاههای ساختمانی - 1396-1394
- اولین همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان - 1391

- اصول و مبانی HSE در کارگاههای ساختمانی
- مدیریت HSE در کارگاههای ساختمانی و عمرانی
- مدیریت HSE در توریسم و هتلداری
- مدیریت HSE پیمانکاران
- سمینار تخصصی تدوین HSE Plan
- قوانین، مقررات و مسئولیتهای HSE
- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
- ایمنی عملیات